Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

17:20
4721 bab5 500
17:18
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
17:16
7959 ab2c
Reposted fromTangizz Tangizz viairmelin irmelin
17:14
17:14
17:14
Reposted fromthebelljar thebelljar viairmelin irmelin
17:14
9804 2456 500
Reposted fromkotecke kotecke viairmelin irmelin
17:13
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamotyla-noga motyla-noga
17:12
6997 8111 500

qosic:

youtube star

Reposted fromjottos jottos viazupkazproszku zupkazproszku
16:44
3135 99b6
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
15:57
9762 3db9 500
Reposted fromjottos jottos viazupkazproszku zupkazproszku
01:08
0590 30dd 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
01:07
7727 5c0f
Reposted fromtattoosbyanyone tattoosbyanyone viaMezame Mezame
01:07
5977 ad75 500
01:06
01:06
01:05
言の葉の庭 | The Garden of「Words」
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianaruu naruu
01:05
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
01:05
4564 ab5c 500

ndgd:

Disarmed

Reposted fromoolong oolong vianaruu naruu
01:05
7102 4695 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl